Blog Detail

۱۳۹۷ ۰۷

تاثیر پوشش دهی صمغ عربی بر ویژگی های بافتی و رنگی میوه زردآلو طی فرآیند خشک کردن اسمزی توسط مایکروویو

یکی از مهم ترین معایب فرآیند آب گیري اسمزي بخصوص زمانی که به عنوان یک پیش فرآیند مورد استفاده قرار میگیرد، نفوذ مواد جامد محلول به درون بافت مواد غذایی است که میتواند باعث کاهش شدت فرآیند خشک کردن در مراحل بعدي شود. استفاده از پوششهاي خوراکی قبل از اعمال فرآیند اسمز راه حل مناسبی براي کاهش میزان نفوذ مواد جامد محلول به بافت ماده غذایی می باشد. در این تحقیق اثر صمغ عربی (1 و 2 درصد)، زمان غوطه وري در محلول اسمزي (24 و 48 ساعت) و با توان 300 و 370 مایکروویو بر خشک کردن زردآلو بررسی شد. آزمایشات انجام شده شامل اندازه گیري محتواي پارامترهاي رنگ و بافت بود.

بر اساس نتایج به دست آمده، صمغ عربی اثر مثبتی در حفظ رنگ و کاهش سفتی بافت نشان داد. با توجه به آزمایشات انجام شده نمونه حاوي 2 درصد صمغ عربی، زمان غوطه وري 24 ساعت و توان 300 وات مایکروویو به عنوان نمونه برتر انتخاب شد.

برای اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه شده مراجعه بفرمائید.

دانلود